Професiйно-технiчне училище №2 м.Днiпро


готує кваліфікованих робітників за професіями
на базі 9-ти та 11-ти класів
для машинобудівної та металургійної галузей

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

Image

4113 Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

Випускник з професії "Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення"   працює на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких:

 • супроводжується виконанням технологічних операцій з обробки інформації та програмного забезпечення;
 • обслуговуванням інформаційних систем;
 • пов’язана з розробкою, розміщенням і супроводом Веб-сайтів та пошуком інформації в інформаційних мережах;
 • орієнтована на супроводження та захист інформаційно-комунікаційних комплексів.

Перелік ключових компетентностей:

 • здатність працювати в команді.
 • здатність самостійно приймати рішення.
 • здатність діяти в нестандартних ситуаціях.
 • здатність планувати трудову діяльність.
 • здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок.
 • здатність визначати навчальні цілі та способи їх досягнення.
 • здатність оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя.

Детальніше

Виробничі функції та вміння щодо вирішення типових та спеціальних задач діяльності:

Підготовчі функції:

 • підготовка персонального комп’ютера, периферійних пристроїв та офісного обладнання до роботи;
 • установка операційної системи на ПК;
 • апаратне та програмне підключення до ПК периферійних пристроїв, офісного та комунікаційного обладнання;
 • діагностика персонального комп’ютера, периферійних пристроїв, офісного та комунікаційного обладнання;
 • виконання операцій щодо технічного обслуговування персонального комп’ютера, периферійних пристроїв, офісного та комунікаційного обладнання;
 • виконання комплексу робіт, пов’язаних з підготовкою носіїв інформації до роботи;
 • виконання заходів, що забезпечують апаратний та програмний захист інформації.

Технологічні функції:

 • налагодження операційної системи, драйверів периферійних пристроїв та офісного обладнання під запити користувача без використання мов програмування;
 • установка пакетів прикладних та інструментальних програм згідно з профілем діяльності виробничого підрозділу та наявними правами інтелектуальної власності;
 • перенесення інформації з одного носія інформації на інший, носіїв цифрового фото та відеотехніки на ПК;
 • обробка інформації відповідно до установлених пакетів прикладних та інструментальних програм і профілю роботи виробничого підрозділу;
 • обробка інформації у текстових процесорах, форматування її у вигляд, необхідний для її подальшого використання;
 • обробка інформації у електронних таблицях, форматування її у вигляд, необхідний для її подальшого використання;
 • структурування інформації для введення в бази даних офісних пакетів, створення неіндексованих баз даних початкового рівня з пакетів офісних програм, робота в діючих базах даних, пошук інформації у базах даних згідно з вимогами користувача, формування результатів роботи у вигляді, необхідному для подальшого використання;
 • створення графічних об’єктів у середовищах растрової та векторної графіки, конвертація зображень, їх збереження у вигляді, зручному для подальшого використання;
 • розробка сценаріїв і створення електронних презентацій у середовищах програмних продуктів, що відповідають запитам клієнта, проведення altдемонстрацій з використанням комп’ютерної та мультимедійної проекційної техніки;
 • створення анімаційних зображень та їх супровід;
 • створення сценаріїв та здійснення обробки відеозображень, їх конвертація, форматування та збереження на відповідних носіях інформації;
 • створення інтерактивних гіпертекстових середовищ засобами офісних пакетів програмного забезпечення;
 • відправлення та отримання електронної пошти, пошук інформації за допомогою пошукових серверів;
 • розробка та створення Веб-вузла початкового рівня;
 • розробка та тестування Веб-додатків з використанням інструментальних та програмних засобів;
 • розміщення та обслуговування Веб-сайту у комп’ютерній мережі;
 • формування критеріїв пошуку інформації на носіях інформації та в інформаційних мережах за запитами споживачів;
 • пошук інформації на носіях інформації та в інформаційних мережах і формування результатів у вигляді, що відповідає запитам споживачів;
 • обслуговування периферійного, офісного та комунікаційного обладнання без втручання у їх апаратну складову;
 • заміна витратних матеріалів;
 • модернізація, без підбору елементів, апаратної складової інформаційно-комунікаційної системи;
 • оновлення програмних продуктів з носіїв та через комп’ютерну мережу;
 • підключення до інформаційної системи нових апаратних елементів;
 • усунення пошкоджень у роботі апаратної частини і програмних продуктів, що не носять системного характеру;
 • виконання потреб споживачів інформаційних послуг і продуктів у питанні їх інформування, обґрунтування вибору ПК, периферійного, офісного, комунікаційного обладнання та програмного забезпечення та їх подальше технічне обслуговування.

Контрольні функції:

 • контроль та діагностування поломок та збоїв, якщо вони не носять системного характеру у роботі апаратних засобів і програмних продуктів;
 • контроль достовірності постійної, вхідної та вихідної інформації у ПК та комп’ютерній мережі;
 • контроль за роботою систем захисту та кодування інформації;
 • контроль за цілісністю та достовірністю проходження документів на всіх етапах роботи з ними;
 • контроль якості роботи периферійного та офісного обладнання;
 • перевірка орфографії;
 • перевірка цілісності баз даних;
 • контроль за гіперпосиланнями у інтерактивних гіпертекстових середовищах;

Організаційні функції:

 • раціональна організація робочого місця;
 • ергономіка роботи з ПК, периферійним та офісним обладнанням;
 • виконання вимог безпеки праці під час роботи персонального комп’ютера, периферійного та офісного обладнання;
 • виконання вимог законодавства щодо інтелектуальної власності та майнових прав згідно з дією патентів на програмні продукти та інформаційні технології;
 • ведення електронного документообігу у межах службових обов’язків;
 • організація роботи з діловими партнерами та споживачами послуг та інформаційних продуктів. 

Гарантуємо:

 • Високий рівень підготовки за обраною професією;
 • Можливість бути конкурентоздатним фахівцем комп'ютерної справи.